Category Archives: Các phương pháp quản lý

27. Danh mục 23 kỹ năng quản lý.

I/ Tóm tắt:

1.  Tóm tắt:

Chúng tôi xin giới thiệu tập hợp 23 kỹ năng quản lý dành cho nhà lãnh đạo, nhà quản trị. Tài liệu này được biên soạn dưới dạng file power point, thuận lợi cho quý vị nâng cao quản lý và đào tạo quản lý trong nội bộ doanh nghiệp.

 

2.  Đặc điểm:

+   Tài liệu không phải là sách, hay phần mềm, mà dưới dạng file trong computer, dưới dạng word, excel, ppt.

+   Tài liệu có thể chuyển cho bạn bằng CD, USB hoặc mail

II/ Danh mục 23 kỹ năng quản lý.

B – DANH MỤC:
1.      Quản lý thời gian, 36 trang.
2.      Quản trị sự thay đổi, 36 trang.
3.      Kỹ năng lập kế hoạch, 34 trang.
4.      Kỹ năng kiểm tra, 29 trang.
5.      Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên, 27 trang.
6.      Kỳ năng giao tiếp, 44 trang.
7.      Kỷ năng set up và quản lý quy trình – MBP, 101 trang.
8.      Kỹ năng quản lý theo mục tiêu – MBO, 42 trang.
9.      Kỷ năng quản lý và kiểm soát hồ sơ hiệu quả, 46 trang.
10.     Kỷ năng tuyển dụng, 41 trang.
11.     Kỷ năng làm việc nhóm, 72 trang.
12.     Kỷ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, 60 trang.
13.     Kỹ năng đánh giá thực hiện công việc, 42 trang.
14.     Kỷ năng động viên nhân viên, 35 trang.
15.     Kỷ năng tổ chức và điều khiển hội hộp, 32 trang.
16.     Kỷ năng giải quyết xung đột, 27 trang.
17.     Kỹ năng giao việc uỷ quyền, 35 trang.
18.     Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống, 36 trang.
19.     Kỹ năng thuyết phục, 33 trang.
20.     Kỹ năng xây dựng và thực hiện 5S, 106 trang.
21.     Kỹ năng hoặc định chiến lược, 113 trang.
22.     Kỹ năng tổ chức công việc, 44 trang.
23.     Kỹ năng quản trị thông tin, 52 trang.

Quay về:

 1. Để xem các phương pháp quản lý khác. Kích vào đây.
 2. Để xem toàn bộ tài liệu NQcenter. Kích vào đây.
 3. Về trang chủ: Kích vào đây.

Advertisements

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Filed under Các phương pháp quản lý

18. Tài liệu hướng dẫn đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng

I/ Tóm tắt:

1.  Tóm tắt:

Tài liệu hướng dẫn xây đánh giá sự thoả mãn của khách hàng. Toàn bộ các file tài liệu chủ yếu bằng pdf, chủ yếu bằng tiếng Anh. Đã có tài liệu hướng dẫn chi tiết bằng tiếng Việt, 25 trang.

 

2.  Đặc điểm:

+   Tài liệu không phải là sách, hay phần mềm, mà dưới dạng file trong computer, dưới dạng word, excel, ppt.

+   Tài liệu có thể chuyển cho bạn bằng CD, USB hoặc mail

II/ CUSTOMER SATISFACTION MEASUREMENT DOCS LIST

 

1.      CSM Models/14 pages

2.      CSM JD Power Asia Pacific Report – Case Study/4 pages

3.      A Handbook for Measuring Customer Satisfaction/14 pages

4.      A Winning Customer Service Strategy, 9 pages

5.      ALTERNATIVE DESIGNS AND METHODS FOR CSM, 9PAGES

6.      CS and Quality Evaluation System, 6 pages

7.      Annual Survey 2005 Report, 24 pages

8.      ASPA_Workshop_05-24-00 Customer Satisfaction Measurement, 14 ps

9.      ASPA_Workshop_05-24-00 Customer Satisfaction Measurement, 14s

10.  ConsumerSatisfaction Servey – Case Study, 12ps

11.  Customer Management Excellence, 226 ps

12.  Customer Relationship Management, 177 ps

13.  customer satisfaction research, 12 ps

14.  customer satisfaction. 61 ps

15.  Customer Satisfaction Made Easy, 35 ps

16.  Customer Satisfaction Measurement how not to do it how to do, 11ps

17.  CUSTOMER SATISFACTION MEASUREMENT ISSUES IN THE FEDERAL GOVERNMENT, 6 ps

18.  Customer Satisfaction Monitoring, 12 ps

19.  Customer Satisfaction Report, 12 ps

20.  Customer Satisfaction Report2, 20ps

21.  CUSTOMER SATISFACTION USING DATA MINING TECHNIQUES, 4ps

22.  CS – Do youknow score, 19 ps

23.  customersatisfaction_report, 12 ps

24.  Customer Satisfaction Assessment, 23ps]

25.  CS across OU, 39ps

26.  DAS Customer Satisfaction Survey Report, 21 ps

27.  Development of indicators on consumer satisfaction and Pilot survey, 130ps

28.  Exhibit – Customer satisfaction measurement, 14ps

29.  Exhibit – Customer satisfaction measurement, 35 ps

30.  Guide for Measuring Customer Satisfaction, 7ps

31.  Guidelines for Conducting Customer Satisfaction Surveys, 20ps

32.  Guidelines for Conducting Customer Satisfaction Surveys, 15ps

33.  CRM may_2003, 7ps

34.  Measuring and Managing Customer Satisfaction, 6ps

35.  Measuring Customer Satisfaction, 28ps

36.  Measuring Customer Satisfaction3, 25ps

37.  Measuring Customer Satisfaction and Perceptions, 29ps

38.  Measuring customer satisfaction in the context, 37ps

39.  Measuring Customer Satisfaction In The Fast Food Industry, 14ps

40.  Measuring Customer Satisfaction in Today Highly Competitive, 112 ps

41.  Measuring Customre Satisfaction in the Tourism Industry, 9ps

42.  Measuring_Customer_Satisfaction, 23 ps

43.  Overview of Customer Satisfaction and Loyalty, 5ps

44.  Customer satisfaction measurement and ISO 9000, 5ps

45.  SATISFACTION ANALYSIS IN DIFFERENT CUSTOMER GROUPS, 18ps

46.  CSM 0506, 19ps

47.  Study Meeting on Customer Satisfaction in Competitive Markets, 26ps

48.  ThE EffECTIvENESS Of CuSTOMER SATISfACTION MEASuREMENTS, 15ps

49.  The Scope and Language ofCS Management, 37ps

50.  Xerox Corporation The Customer Satisfaction Program, 23ps

51.  Tài liệu hướng dẫn đo lường sự thỏa mãn khách hàng, 25 trang.

 

Quay về:

 1. Để xem các phương pháp quản lý khác. Kích vào đây.
 2. Để xem toàn bộ tài liệu NQcenter. Kích vào đây.
 3. Về trang chủ: Kích vào đây.

 

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Filed under Các phương pháp quản lý

06. Danh mục tài liệu ứng dụng và nghiên cứu quản trị sản xuất – chất lượng

I/ Tóm tắt:

 

1.      Tóm tắt:

Tài liệu quản trị sản xuất gồm các tài liệu dưới dạng power point, word  là chủ yếu, rất hữu ích cho công ty hướng dẫn nhân viên. Tài liệu có xuất xứ từ các công ty đa quốc gia hang đầu tại VN ….

2.      Đặc điểm:

+   Tài liệu không phải là sách, hay phần mềm, mà dưới dạng file trong computer, dưới dạng word, excel, ppt.

 

+   Tài liệu có thể chuyển cho bạn bằng CD, USB hoặc mail

 

 

II/ Danh mục tài liệu ứng dụng và nghiên cứu quản trị sản xuất – chất lượng

1. Tài liệu quản trị sản xuất – chất lượng của các cty đa quốc gia:

§         TPM Pictures 3. 14 trang.

§         TPM Pictures 2. 15 trang.

§         TPM Pictures 1. 27 trang.

§         TPM Introduction – Total Productive Maintenance, 54 trang.

§         TPM docs in English, 37 trang.

§         TPM basic knowlage training (for worker) in VNese, 18 trang.

§         TPM – Total Productive Maintenance in VNese, 28 trang.

§         Tgic, 99 trang.

§         TDV-5S docs in VNese, 102 trang.

§         Safety in TPM by VNese, 12 trang.

§         QUALITY  ASSURANCE  KEY  ELEMENTS, 63 trang.

§         QA – Managing for Quality, 101 trang.

§         Manuale_ATS010_05_ENG – Automatic tranfer switch, 32 trang.

§         KAIZEN docs in VNese, 66 trang.

§         GMP docs, 11 trang.

§         Bao tri docs in VNese, 8 trang.

§         AM, 36 trang.

§         7 basic tools – SPC, 18 trang.

§         7 new tools – SPC, 4 trang.

§         5S docs in VNese, 106 trang.

§         5S basic Knowledge in VNese, 20 trang.

§         Total Order Management, 111 trang.

§         5S docs – Lean Manufactoring of Adidas, 5S&VW, 91 trang, bo 1-2

2.      Tài liệu nghiên cứu quản trị sản xuất (tiếng Việt) 236 trang.

§         Tổng quan về quản trị sản xuất

§         Điều độ sản xuất

§         Năng suất

§         Quản trị hoạt động (tiếng Anh)

§         Quản lý chất lượng

§         Quản lý dự trữ

§         Quản lý nội bộ

§         Quyền sở hữu DN

§         Thiết kế mặt bằng

§         Thiết kế sản phẩm

§         Thiết kế và đánh giá công việc,

§         Tiêu chuẩn ISO 9000

§         Xây dựng và áp dụng ISO 9000.

§         Xây dựng và áp dụng ISO 14000

§         Xây dựng và áp dụng SA 8000.

3. Tài liệu hướng dẫn phân tích dữ liệu:

§         Phương pháp số tương đối và phương pháp chỉ số, 18 trang.

§         Ước lượng khoảng tin cậy, 13 trang.

§         Kiểm định giả thuyết, 18 trang.

§         Kiểm định phi tham số, 13 trang.

§         Phân tích phương sai, 28 trang.

§         Phân tích hồi quy và tương quan, 22 trang.

4. Quản trị chất lượng sản phẩm

§         Một số vấn đề quản trị chất lượng, 6 trang.

§         Một số khái niệm chất lượng, 26 trang.

§         Đảm bảo và cải tiến chất lượng, 13 trang.

§         Kiểm soát chất lượng bằng thống kê, 12 trang.

§         Vòng tròn Deming, 5 trang.

§         Nhóm chất lượng, 8 trang.

§         Quản trị chất lượng đồng bộ, 28 trang.

§         ISO 9000, 37 trang.

5.  Xác xuất thống kê

§         Khái niệm cơ bản, 26 trang.

§         Đại lượng ngẫu nhiên và phân phối sác xuất, 32 trang.

§         Tổng thể và mẫu, 10 trang.

§         Ước lượng tham số của đại lượng ngẫu nhiên, 16 trang.

§         Kỉểm định giả thuyết thống kê, 14 trang.

§         Lý thuyết tương quan và hàm nội quy, 14 trang.

§         Kiểm tra chất lượng sản phẩm, 14 trang.

6.  Phương pháp nghiên cứu quản lý

§         Nghiên cứu trong kinh doanh, 6 trang.

§         Áp dụng tư duy khoa học vào các vân đề quản lý, 10 trang.

§         Quá trình nghiên cứu, 10 trang.

§         Đề cương nghiên cứu, 7 trang.

§         Thiết kê nghiên cưu, 9 trang.

§         Thiết kế chọn mẫu, 7 trang.

§         Đo lường, 17 trang.

§         Nghiên cứu dữ liệu thứ cấp, 18 trang.

§         Các phương pháp điều tra, 7 trang.

§         Các công cụ truyền đạt với đối tượng, 7 trang.

§         Nghiên cứu quan sát, 6 trang.

§         Thực nghiệm, 8 trang.

§         Chuẩn bị và mô tả dữ liệu, 7 trang.

§         Khám phát, trình bày và khảo sát dữ liệu, 9 trang.

§         Kiểm định giả thuyết, 10 trang.

§         Đo luờng các mối quan hệ, 10 trang.

§         Phân tích đa biến, 10 trang.

§         Trình bày kết quả nghiên cứu, 5 trang.

§         Tổ chức cơ sở dữ liệu, 62 trang.

§         Xử lý dữ liệu, 21 trang.

Quay v:

 1. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
 2. V trang ch: Kích vào đây.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Filed under Các phương pháp quản lý

05. Danh mục tài liệu ứng dụng SA 8000

I/ Tóm tắt:

 

1.      Tóm tắt:

là tài liệu ứng dụng xây dựng theo mô hình quản trị SA 8000.

2.      Đặc điểm:

+   Tài liệu không phải là sách, hay phần mềm, mà dưới dạng file trong computer, dưới dạng word, excel, ppt.

 

+   Tài liệu có thể chuyển cho bạn bằng CD, USB hoặc mail

 

 

II/ Danh mục chi tiết tài liệu ứng dụng SA 8000

I/ Tài liệu mẫu SA 8000.

1.      Sổ tay trách nhiệm xã hội, 18 trang.

2.      Quy định an toàn sức khoẻ, 9 trang và 19 biểu mẫu.

3.      Thủ tục huấn luyện trách nhiệm xã hội, 2 trang và 2 biễu mẫu.

4.      Quy định không phân biệt đối xử, 2 trang và 1 biễu mẫu.

5.      Thủ tục đánh giá và kiểm soát nhà cung ứng, 4 trang và 6 biểu mẫu.

6.      Thủ tục thong tin lien lạc, 3 trang và 2 biểu mẫu.

7.      Thủ tục trả lương, 3 trang và 4 biểu mẫu.

8.      Thủ tục xử lý khiếu nại và kỷ luật, 2 trang và 5 biểu mẫu.

9.      Thủ tục xử lý lao động trể em, 3 trang và 4 biểu mẫu.

II/ Hướng dẫn SA 8000:

1.      Tóm tắt SA 8000, 1 trang.

2.      Tài liệu huấn luyện ATLD – VSLD, 7 trang.

3.      SA requirements, 18 trang.

4.      Tiêu chuẩn SA 8000, 9 trang.

5.      SA 8000 cơ bản, 8 trang.

6.      Quyết định thành lập ban SA, 1 trang.

7.      Quyết định bổ nhiệm đại diện lãnh đạo về ATSK, 1 trang

8.      Quyết định thành lập ban ATSK,1 trang.

9.      Quyết định bổ nhiệm đại diện lãnh đạo, 1 trang.

10.  Phim tổng hợp về SA 8000, 6 trang.

11.  Bài kiểm tra nhận thức SA 8000, 3 trang.

12.  Mẫu kế hoạch thoát hiểm khu văn phòng công ty, 1 trang.

13.  Hướng dẫn xử lý tai nạn lao động, 1 trang.

14.  Hướng dẫn sử dụng bình PCCC, 1 trang.

15.  Hướng dẫn SA 8000 cho CNV, 3 trang.

16.  Diễn giải các yêu cầu SA 8000, 18 trang.

17.  Câu hỏi đánh giá SA 8000, 10 trang.

18.  Các trường hợp khẩn cấp y tế, 2 trang

19.  Bảng phân tích theo dõi giờ làm them, 1 trang.

20.  Bản câu hỏi kiểm tra SA 8000 song ngữ, 12 trang.

21.  WRAP standard, 60 trang.

22.  Câu hỏi phân tích nguyên nhân làm thêm giờ, 3 trang.

Quay về:

 1. Để xem các phương pháp quản lý khác. Kích vào đây.
 2. Để xem toàn bộ tài liệu NQcenter. Kích vào đây. 
 3. Về trang chủ: Kích vào đây..

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Filed under Các phương pháp quản lý

04. Danh mục tài liệu ứng dụng ISO 14000

Quản trị chi phí trong DN —download —quantrichiphitrongdn-ctu.doc

.

I/ Tóm tắt:

 

1.      Tóm tắt:

là tài liệu ứng dụng xây dựng theo mô hình quản trị môi trường, ISO 14000.

2.      Đặc điểm:

+   Tài liệu không phải là sách, hay phần mềm, mà dưới dạng file trong computer, dưới dạng word, excel, ppt.

 

+   Tài liệu có thể chuyển cho bạn bằng CD, USB hoặc mail

 

 

II/ Danh mục chi tiết tài liệu ứng d ụng ISO 14000

I/ Tài liệu mẫu ISO 14000:

1.      Sổ tay chất lượng, 21 trang.

2.      Thủ tục kiểm soát tài liệu, 7 trang và 7 biểu mẫu.

3.      Thủ tục kiểm soát hồ sơ, 5 trang và 1 biểu mẫu.

4.      Thủ tục đánh giá nội bộ, 08 trang và 5 biểu mẫu.

5.      Thủ tục xem xét của lãnh đạo, 03 trang và 02 biểu mẫu.

6.      Thủ tục xem xét sự không phù hợp và khắc phục phòng ngừa, 3 trang và 2 biểu mẫu.

7.      Thủ tục đào tạo và tuyển dụng, 17 trang và 11 biểu mẫu.

8.      Thủ tục mua hàng, 2 trang và 1 biểu mẫu.

9.      Thủ tục bảo trì thiết bị, 5 trang và 5 biểu mẫu.

10.  Thủ tục đánh giá nhà cung ứng, 4 trang và 2 biểu mẫu.

11.  Thủ tục kiểm soát thiết bị đo, 4 trang và 4 biểu mẫu.

12.  Thủ tục giám sát và đo lường, 4 trang.

13.  Thủ tục sẵn sàng đáp ứng tình trạng khẩn cấp, 3 trang.

14.  Thủ tục trao đổi thông tin môi trường, 4 trang.

15.  Thủ tục xác định các khía cạnh và tác động môi trường, 9 trang.

16.  Thủ tục xác định các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác, 2 trang.

17.  Thủ tục thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình quản lý môi trường, 3 trang.

18.  Tiêu chuẩn tính điểm môi trường, 3 trang.

19.  Quy định tiết kiệm tài nguyên, 3 trang.

20.  Hướng dẫn công việc môi trường:

·        HDCV quản lý hoá chất, 3 trang.

·        HDCV quản lý dầu nhớt, 3 trang.

·        HDCV quản lý các loại chất thải.

·        HDCV phòng chống bão lụt.

·        HDCV quản lý chất thải, 6 trang.

·        HDCV quản lý NaOH và Acid, 2 trang.

21.  17 biểu mẫu về môi trường.

II/ Hướng dẫn ISO 14000.

1.      Bảng xác định khía cạnh môi trường, 14 trang.

2.      Tóm tắt nội dung ISO 14000, 4 trang.

3.      Tài liệu an toàn sức khoẻ khi sử dụng hoá chất, 3 trang.

4.      Kế hoạch đo lường môi trường năm, 3 trang.

5.      Giới thiệu ISO 14000, 9 trang.

6.      Giáo trình đào tạo ISO 14000, 24 trang.

7.      Danh sách các yêu cầu PL và yêu cầu khác, 5 trang.

8.      Chương trình quản lý môi trường, 3 trang.

9.      Chương trình đánh giá nội bộ ISO 14000, 3 trang.

10.  Các trường hợp khẩn cấp và cách giải quyết, 4 trang.

11.  Bảng xác định khía cạnh môi trường nhà máy nhuộm, 6 trang.

12.  Bảng xác định khía cạnh môi trường khối VP, 1 trang.

Quay về:

 1. Để xem các phương pháp quản lý khác. Kích vào đây.
 2. Để xem toàn bộ tài liệu NQcenter. Kích vào đây. 
 3. Về trang chủ: Kích vào đây.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Filed under Các phương pháp quản lý

03. Danh mục chi tiết tài liệu ứng dụng ISO 9001:2000

Download —dinh-huong-tap-trugn-marketing.doc

I/ Tóm tắt:

 

1.      Tóm tắt:

Tài liệu gồm toàn bộ các biểu mẫu, quy trình hướng dẫn về ISO 9001:2000, ngoài ra còn có các file hướng dẫn thực hiện, tài liệu nghiên cứu về quản trị chất lượng.

2.      Đặc điểm:

+   Tài liệu không phải là sách, hay phần mềm, mà dưới dạng file trong computer, dưới dạng word, excel, ppt.

 

+   Tài liệu có thể chuyển cho bạn bằng CD, USB hoặc mail

 

 

II/ Danh mục chi tiết tài liệu ứng d ụng ISO 9001:2000


I/ Tài liệu mẫu về các quy trình, biểu mẫu:
1. Sổ tay chất lượng 25 trang.

2. Thủ tục xem xét lănh đạo, bao gồm 3 biểu mẫu 7 trang

3. Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê, gồm 3 biểu mẫu 6 trang

4. Thủ tục cải tiến công việc, qui trình, gồm 2 biểu mẫu 6 trang

5. Thủ tục đánh giá nội bộ, gồm 5 biểu mẫu 13 trang.

6. Thủ tục khắc phục pḥòng ngừa, gồm 2 biểu mẫu. 8 trang.

7. Thủ tục kiểm soát hồ sơ. 6 trang.

8. Thủ tục kiểm soát tài liệu, gồm 7 biểu mẫu.

9. Thủ tục bảo toàn và giao sản phẩm, gồm 1 biểu mẫu 5 trang

10. Thủ tục bảo trì thiết bị, gồm 5 biểu mẫu 10 trang

11. Thủ tục đánh giá nhà cung ứng, gồm 3 biểu mẫu. 7 trang.

12. Thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp, gồm 2 biểu mẫu 6 trang.

13. Thủ tục hiệu chuẩn thiết bị đo, gồm 4 biểu mẫu +Hướng dẫn hiệu chuẩn thiết bị đo. 12 trang

14. Thủ tục kiểm tra thử nghiệm, gồm 2 biểu mẫu 7 trang.

15. Thủ tục lập kế hoạch và triển khai sản xuất 4 trang.

16. Thủ tục mua hàng, gồm 2 biểu mẫu 6 trang.

17. Thủ tục theo dơi, đo lường các quá trình, gồm 2 biểu mẫu 5 trang

18. Thủ tục thiết kể sản phẩm. 5 trang.

19. Thủ tục thu thập, ghi nhận, xử lư khiếu nại khách hàng, gồm 4 biểu mẫu 9 trang

20. Thủ tục tiếp nhận và bảo quản tài sản khách hàng, gồm 1 biểu mẫu. 7 trang.

21. Thủ tục xem xét hợp đồng (gồm 4 biểu mầu). 9 trang.

22. Qui trình sản xuất tham khảo. 2 trang.

23. Qui trình trao đổi thong tin nội bộ. 9 trang.

24.1 Phân công nhiệm vụ BGD. 4 trang
24.2 Chức năng nhiệm vụ P.Kế toán. 16 trang
24.3 Chức năng nhiệm vụ P.Nhân sự. 11 trang
24.4 Chức năng nhiệm vụ P.KD. 16 trang
24.5 Chức năng nhiệm vụ Xí nghiệp SX. 3 trang

25. Tiêu chuẩn chất lượng tham khảo 5 trang
26. Hướng dẫn công việc tham khảo 11 trang.

27. Hướng dẫn nhận biết truy tìm sản phẩm. 2 trang
28.Hướng dẫn vận hành tham khảo. 4 trang
II/ Tài liệu nghiên cứu về quản trị chất lượng…
1.Xây dựng tiêu chuẩn 21 trang.
2. Tối ưu thông tin cho DN 5 trang
3. Quản lý thông tin DN. 2 trang
4. Quản lý đo lường và hiệu chuẩn. 11 trang
5. Quản lý tiêu chuẩn chất lượng VN cho DN. 22 trang
6. Quản lý theo phương pháp 5 S và Kaizen. 18 trang
7. Qui trình xây dựng ISO 9000. 32 trang
8. Các chi phí lăng phí theo ISO 9000. 2trang
9. Nhóm chất lượng / QCC: 2trang
10. Hệ thống sản xuất tức thời JIT 4 trang
11. Hệ thống sản xuất Toyota. 12 trang
12.Hệ thống sản xuất LEAN MANUFACTURING. 35 trang
13.Hệ thống quản lý chất lượng Q-base. 4 trang
14.Giới thiệu về hệ thống quản lý TQM. 4trang
15.Giới thiệu về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP. 4 trang

16. Các công cụ thống kê chất luợng SPC, 4 trang.

17. Cải tiến năng suất doanh nghiệp. 6 trang
18. Hệ thống quản lý 6sicma. 29 trang
III/ Hướng dẫn thực hiện theo ISO 9001

1.      Chuẩn bị triển khai hợp đồng tư vấn: Mẫu hợp đồng hai bên, mẫu kế hoạch thực hiện ISO 9001 4 trang

2.      Các hoạt động của bộ phận ISO: lập quyết định thành lập, danh sách, sổ kiểm soát quá tŕnh, quyết định bổ nhiệm đại diện lănh đạo 4 trang

3.      Đào tạo: đào tạo về thống kê, đào tạo cho các trưởng bộ phận, bài kiểm tra nhận thức ISO 9001, đào tạo ISO căn bản cho CNV, huấn luyện nhận thức tổng quan về quản trị chất lượng, huấn luyện căn bản cho nhà quản lư. 50 trang

4.      Hướng dẫn thu thập, phân tích ý kiến khách hàng, gồm biểu đồ so sánh ý kiến khách hàng, biểu đồ xương cá phân tích ý kiến khách hàng, mẫu thu thập phân tích ý kiến khách hàng. 12 trang

5.      Thống kê chất lượng: hướng dẫn phân tích theo phương pháp 5MEI, phân tích theo giản đồ Pareto. 19 trang

6.      Hướng dẫn thực hiện CAR, NCR 5 trang

7.      Quản lý hồ sơ tài liệu: danh sách các loại hồ sơ của công ty, hướng dẫn kiểm soát hồ sơ. 13 trang

8.      Hướng dẫn thực hiện mục tiêu: ban hành mục tiêu, hướng dẫn lập kế hoạch thực hiện mục tiêu, mẫu báo cáo chất lượng doanh nghiệp hàng tháng, mẫu tham khảo kế hoạch đạt mục tiêu doanh thu. 12 trang

9.      Đánh giá nội bộ: bản câu hỏi đánh giá ISO 9001, checklist đánh giá ISO 9001, mẫu chương tŕnh đánh giá, đánh giá ISO 9001 theo từng bộ phận. 25 trang

10.  Xem xét lănh đạo: mẫu tham khảo thông báo xem xét lănh đạo, báo cáo xem xét lănh đạo. 5 trang.

Quay về:

 1. Để xem các phương pháp quản lý khác. Kích vào đây.
 2. Để xem toàn bộ tài liệu NQcenter. Kích vào đây.
 3. Về trang chủ: Kích vào đây.

%(count) bình luận

Filed under Các phương pháp quản lý