12. Danh mục tài liệu ứng dụng quản trị nhà hàng ver1.0

Các công cụ theo dõi dự ná —- cong-cu-theodoi-du-an.pdf 

.

I/ Tóm tắt:

 

1.      Tóm tắt:

2.      Đặc điểm:

+   Tài liệu không phải là sách, hay phần mềm, mà dưới dạng file trong computer, dưới dạng word, excel, ppt.

 

+   Tài liệu có thể chuyển cho bạn bằng CD, USB hoặc mail

 

 

II/ Danh mục tài liệu ứng dụng quản trị nhà hàng

 

1.            Chức năng nhiệm vụ và mô tả công việc nhà hàng

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của quản lý nhà hàng, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Tổ trưởng phục vụ, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên phục vụ, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Bếp trưởng, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Bếp chính, 1 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Tổ trưởng vệ sinh, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên vệ sinh, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Tổ trưởng bảo vệ, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên bảo vệ, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Thủ kho, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của NV hành chánh, 2 trang.

§               Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của NV tiếp tân, 2 trang.

 

 

2.            Quy trình phục vụ khách hàng trực tiếp

§               Quy trình phục vụ khách hàng trực tiếp, 7 trang.

§               Mẫu phiếu gởi xe

§               Mẫu phiếu đặt hàng trực tiếp.

§               Mẫu phiếu thanh toán.

 

 

3.            Quy trình đặc tiệc

§               Quy trình đặc tiệc, 4 trang.

§               Mẫu phiếu thông tin khách hàng

§               Mẫu hợp đồng đặt tiệc

 

4.            Quy định phong cách làm việc của nhân viên, 8 trang.

 

5.            Thủ tục đánh giá nhà cung ứng NPL.

§               Thủ tục đánh giá nhà cung ứng, 6 trang.

§               Danh sách nhà cung ứng được chọn, 1 trang.

§               Danh sách nhà cung ứng chính thức, 1 trang.

§               Tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng, 1 trang.

 

6.            Quy trình mua hàng 

§               Thủ tuc mua hàng  (6 trang)

§               Phiếu giám sát nhà cung úng khi giao hàng, 1 trang.

§               Bảng định mức tồn kho tối thiểu, 1 trang.

 

7.            Quản lý kho

§               Quy trình nhập và xuất kho hàng hoá, 4 trang.

§               Quy định sắp xếp và lưu kho (4 trang)

§               Mẫu phiếu nhập kho (1 trang)

§               Mẫu phiếu xuất kho (1 trang)

§               Thẻ kho (1 trang)

 

8.            Quy định lưu trữ thực phẩm, 4 trang.

 

9.            Quy trình kế hoạch xây dựng thực đơn

§               Quy trình kế hoạch xây dựng thực đơn,7 trang.

§               Bỉêu mẫu nhu cầu thực phẩm cho món ăn

§               Mẫu nhu cầu thực phẩm cho đơn đặt hàng

§               Mẫu nhu cầu thực phẩm cho tháng.

 

10.        Quy trình chế biến

§               Quy trình chế biến, 6 trang.

§               Mẫu công thức tiêu chuẩn món ăn.

 

11.        Quy định vệ sinh nhà hàng, 6 trang.

 

12.        Quy định quản lý các loại dụng cụ chế biến, 4 trang.

 

13.        Quy định quản lý thực phẩm không sử dụng hết, 3 trang.

 

14.        Quy định quản lý các loại đồ dùng phục vụ khác, 4 trang

 

15.        Quy định quản lý các loại gia vị hương liệu

§               Quy định quản lý các loại gia vị hương liệu, 4 trang

§               Mẫu danh mục gia vị

 

16.        Quy trình quản lý thông tin khách hàng

§               Hướng dẫn trao đổi thông tin với khách hàng (4 trang)

§               Sổ theo dõi thông tin khách hàng (1 trang)

 

17.        Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách hàng

§               Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách (4 trang)

§               Phiếu thu thập ý kiến khách hàng ( 1trang)

§               Phiếu tổng hợp ý kiến của khách hàng (1 trang)

 

18.        Quy trình ghi nhận và xử lý khiếu nại khách hàng

§               Quy trình ghi nhận và xử lý khiếu nại khách hàng (4 trang)

§               Phiếu ghi nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng (1 tang)

§               Bảng tổng hợp theo dõi khiếu naị khách hàng (1 trang)

 

19.        Quy định chế độ kiểm tra của quản lý nhà hàng

§               Quy định chế độ kiểm tra của quản lý nhà hàng, 4 trang.

§               Mẫu biên bản kiểm tra nhân viên nhà hàng

§               Mẫu biên bản kiểm tra của quản lý

 

20.        Hướng dẫn các trường hợp sự cố và cách giải quyết, 4 trang.

 

21.        Hướng dẫn chăm sóc khách hàng

§               Hướng dẫn chăm sóc khách hàng VIP, 4 trang

§               Hướng dẫn chăm sóc khách hàng , 6 trang

22.        Nội quy lao động

§               Nội quy lao động, 13 trang

§               Mẫu đơn xin nghỉ phép (1 trang)

§               Mẫu đơn xim nghỉ việc riêng 1  trang)

§               Mẫu đơn xin nghỉ việc (1 trang)

 

23.        Quản lý PCCC

§               Hướng dẫn sử dụng vòi rồng cứu hoả, 1 trang.

§               Kế hoạch thoát hiểm mẫu, 1 trang.

§               Kế hoạch thực hiện PCCC nội bộ, 6 trang.

§               Nội quy PCCC, 3 trang.

§               Các dụng cu PCCC thường sử dụng, 1 trang.

§               Hướng dẫn sử dụng bình PCCC, 1 trang.

 

24.        Quản lý tài sản nhà hàng:

§               Quy định quản lý tài sản, 7 trang.

§               Biên bản lắp đặt và nghiệm thu tài sản, 2 trang.

§               Biên bản bàn giao tài sản trang thiết bị, 1 trang.

§               Phiếu yêu cầu sửa chữa, 1 trang.

§               Biên bản kiểm tra tài sản, 1 trang.

§               Biên bản sửa chữa và nghiệm thu tài sản, 2 trang.

§               Danh mục tài sản nhà hàng, 4 trang.

 

25.        Quản lý bảo vệ.

§               Quy định ra vào cổng, 5 trang.

§               Sổ theo dõi nhập hàng, 1 trang.

§               Sổ theo dõi xuất hàng, 1 trang.

§               Checklist kiểm tra công tác bảo vệ, 6 trang.

26.        Quy định chế độ báo cáo nội bộ, 8 trang.

 

27.        Quy định chế độ hội họp công ty, nhà hàng, 6 trang.

28.        Tài liệu huấn luyện

§               Tài liệu huấn luyện nghệ thuật giao tiếp trong bán hàng, 16 trang

§               Tài liệu huấn luyện văn hoá giao tiếp, 27 trang.

 

29.        Quy chế tổ chức phòng nhân sự:

§               Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của Trưởng phòng HCNS ( 4 trang)

§               Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên nhân sự, ( 3 trang)

§               Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên chế độ, ( 2 trang)

§               Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên tính lương , ( 2 trang)

§               Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên bảo trì – kỹ thuật vi tính (2 trang)

 

30.        Quy chế lương thưởng.

§               Quy chế lương (5trang)

§               Quy định khen thưởng và kỷ luật (4 trang)

 

31.        Quản lý kỷ luật.

§               Thủ tục xử lý vi phạm và khiếu nại, 3 trang.

§               Biên bản vi phạm, 1 trang.

§               Biên bản kiểm điểm cá nhân, 1 trang.

§               Biên bản họp xem xét kỷ luật, 1 trang.

32.        Quy trình Tuyển dụng.

§               Quy trình tuyển dụng (8 trang)

§               Mẫu tự khai của ứng viên (6 trang)

§               Bản câu hỏi phỏng vấn (4 trang)

§               Bảng đánh giá ứng viên, 1 trang.

§               Hợp đồng thử việc (1 trang)

§               Bảng đánh giá nhân viên mới, 3 trang.

§               Mẫu hợp đồng lao động  (3 trang)

 

33.        Quy trình đào tạo

§               Thủ tục đào tạo và biểu mẫu 9 trang

§               Phiếu xác định nhu cầu đào tạo, 1 trang.

§               Chương trình đào tạo, 1 trang.

§               Báo cáo kết quả học tập 1 trang

§               Báo cáo kết quả học tập 6 tháng 1 trang

§               Phiếu đánh giá kết quả đào tạo. 1 trang

 

34.        Quy định lập kế hoạch công tác:

§               Quy định lập kế hoạch và báo cáo công việc (2 trang)

§               Kế hoạch thực hiện mục tiêu chuyên môm (1 trang)

§               Mẫu kế hoạch công tác năm (1 trang)

§               Mẫu kế hoạch công tác tháng (1 trang)

§               Mẫu kế hoạch công tác tuần (1 trang)

 

35.        Quy định đánh giá công việc, 5 trang.

 

36.        Mô tả công việc phòng cung ứng

§               Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của TP Logistics, (2 trang)

§               Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên cung ứng (2 trang)

§               Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của nhân viên giao nhận (2 trang)

 

37.        Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc phòng kinh doanh

§               Chức năng nhiệm vụ và số đồ tổ chức phòng bán hàng (3trang)

§               MTCV Giám đốc bán hàng (1trang)

§               MTCV Giám đốc chi nhánh (2 trang)

§               MTCV Trưởng phòng bán hàng (3 trang)

§               MTCV Trưởng kênh đại lý (2 trang)

§               MTCV giám sát bán hàng đại lý (1trang)

§               MTCV Trưởng kênh siêu thị (3 trang)

§               MTCV giám sát bán hàng siêu thị (3trang)

§               MTCV nhân viên bán hàng siêu thị (2trang)

§               MTCV Thưởng kênh bán lẻ  (3trang)

§               MTCV cửa hàng trưởng (3 trang)

§               MTCV nhân viên bán hàng cửa hàng (2 trang)

§               MTCV Trưởng nhóm KD ( 4 trang)

§               MTCV  nhân viên kinh doanh ( 3 trang)

§               MTCV Trưởng phòng dịch vụ khách hàng (2 trang)

§               MTCV nhân viên chăm sóc khách hàng (2 trang)

38.        Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc phòng marketing

§               Mô tả công việc Giám đốc marketing (2 trang)

§               Mô tả công việc Trưởng phòng marketing (2 trang)

§               Mô tả công việc nhân viên marketing (2 trang)

§               Mô tả công việc nhân viên quan hệ công chúng (1 trang)

 

39.        Quy chế tổ chức phòng TCKT.

§               Mô tả công việc Giám đốc tài chính ( 2 trang)                    

§               Mô tả công việc kế toán trưởng (2 trang)

§               MTCV kế toán tổng hợp (2 Trang)

§               MTCV kế toán công nợ thu chi( 3 trang)

§               Mô tả công việc nhân viên thủ quỹ (3 trang)

 

40.        Quy trình TCKT.

§               Quy chế tài chính 1 (9 trang)

§               Quy định về chứng từ thanh toán (3 trang)

§               Quy trình tạm ứng, quyết toán tạm ứng, (6 trang)

§               Quy trình lập kế hoạch chi phí, tạm ứng duyệt mua và duyệt chi, (8 trang)

§               Quy trình thu chi tiến mặt, (5 trang)

§               Quy trình tính lương và thanh toán lương, (4 trang)

§               Quy trình chi tiêu nội bộ, (7 trang)

§               Bảng dự trù chi phí. 1 trang.

§               Phiếu thu chi. 1 trang.

§               Mẫu kế hoạch tài chính tháng. 1 trang.

§               Mẫu theo dõi hợp đồng kinh tế phát sinh. 1 trang.

§               Phiếu đề nghị duyệt chi. 1 trang.

§               Phiếu đề nghị tạm ứng. 1 trang.

§               Phiếu đề nghị thanh toán. 1 trang.

§               Phiếu đề xuất mua. 1 trang.

§               Phíêu dự toán chi tiêu. 1 trang.

§               Phiếu thanh toán tạm ứng. 1 trang.

41.        Hệ thống quy định mới nhất về VSATTP

 

42.        Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ cho nhà hàng.

§               Hướng dẫn xây dựng hệ thống KSNB, 279 trang.

§               81 cách gây tổn thất trong nhà hàng, 6 trang.

§               Sự thoả mãn và không thoả mãn của khách hàng đối với nhà hàng, 3 trang.

Quay v:

  1. Để xem các tài liệu khác về quản lý nhà hàng. Kích vào đây. 
  2. Đ xem các tài liu qun tr công ty chuyên ngành khác: Kích vào đây. 
  3. Đ xem toàn b tài liu NQcenter. Kích vào đây.
  4. V trang ch: Kích vào đây.

Advertisements

%(count) bình luận

Filed under Quản trị công ty chuyên ngành, Quản trị nhà hàng, khách sạn

One response to “12. Danh mục tài liệu ứng dụng quản trị nhà hàng ver1.0

  1. Pingback: Danh mục tài liệu quản trị công ty theo ngành « NQCENTER

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s